• "เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ"

    นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Q1/2561

(ล้านบาท)

Q2/2561

(ล้านบาท)

รายได้น้ำดิบ รายได้น้ำประปา รวมรายได้ EBITDA
Q1/2561 592.74 353.51 999.61 577.96
Q2/2561 592.42 358.86 993.72 568.81
2559

(ล้านบาท)

2560

(ล้านบาท)

รายได้น้ำดิบ รายได้น้ำประปา รวมรายได้ EBITDA
2559 2696.43 1392.87 4295.73 2404.24
2560 2452.05 1422.75 4080.98 2347.33

* ไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน

รายงานปริมาณน้ำจำหน่าย