Chart

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Q4/2561

(ล้านบาท)

Q4/2562

(ล้านบาท)

รายได้น้ำดิบ รายได้น้ำประปา รวมรายได้ EBITDA
Q4/2561 588.09 361.96 997.94 534.08
Q4/2562 707.12 372.74 1128.52 512.5
2561

(ล้านบาท)

2562

(ล้านบาท)

รายได้น้ำดิบ รายได้น้ำประปา รวมรายได้ EBITDA
2561 2393.82 1438.40 4022.75 2280.92
2562 2844.70 1503.16 4526.15 2309.08

* ไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน

รายงานปริมาณน้ำจำหน่าย