โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

โดยสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติ 24.50% (เพดานการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ ไม่เกิน 30%) ,
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,663.73 ล้านบาท
หมายเหตุ
  • กปภ: การประปาส่วนภูมิภาค
  • กนอ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • MWC: The Manila Water Company, Inc. (บริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)
ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
1 การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20%
2 บริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 311,443,190 18.72%
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57%
4 อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 33,786,000 2.03%
5 คุณมิน เธียรวร 33,700,000 2.03%
6 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 29,812,100 1.79%
7 ธนชาต Low Beta 29,661,800 1.78%
8 อเบอร์ดีนโกรท 28,270,300 1.70%
9 อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 27,465,700 1.65%
10 ธนชาต Prime Low Beta 27,287,400 1.64%
  ผู้ถือหุ้นอื่น 397,498,659 23.89%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,663,725,149 100.00%