โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

โดยสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติ 24.48% (เพดานการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ ไม่เกิน 30%) , ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,663.73 ล้านบาท
หมายเหตุ
  • กปภ: การประปาส่วนภูมิภาค
  • กนอ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • MWC: The Manila Water Company, Inc. (บริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)
ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
1 การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20%
2 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED 311,443,190 18.72%
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57%
4 คุณมิน เธียรวร 33,000,000 1.98%
5 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 28,697,746 1.72%
6 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 28,550,300 1.72%
7 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 25,009,000 1.50%
8 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 24,320,600 1.46%
9 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 24,224,100 1.46%
10 ธนชาต Prime Low Beta 20,784,400 1.25%
  ผู้ถือหุ้นอื่น 422,895,813 25.42%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,663,725,149 100.00%