โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

โดยสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติ 24.03% (เพดานการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ ไม่เกิน 30%) , ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,663.73 ล้านบาท
หมายเหตุ
  • กปภ.: การประปาส่วนภูมิภาค
  • กนอ.: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • MWC: The Manila Water Company, Inc. (บริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)
ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
1 การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20%
2 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED 311,443,190 18.72%
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57%
4 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 41,294,763 2.48%
5 คุณมิน เธียรวร 34,000,000 2.04%
6 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 28,550,300 1.72%
7 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 22,369,100 1.34%
8 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 20,978,100 1.26%
9 ธนชาต Prime Low Beta 19,498,000 1.17%
10 ธนชาต Low Beta 16,331,500 0.98%
  ผู้ถือหุ้นอื่น 424,460,196 25.51%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,663,725,149 100.00%