โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

โดยสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติ 24.45% (เพดานการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ ไม่เกิน 30%) , ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,663.73 ล้านบาท
หมายเหตุ
  • กปภ: การประปาส่วนภูมิภาค
  • กนอ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • MWC: The Manila Water Company, Inc. (บริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)
ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
1 การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20%
2 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED 311,443,190 18.72%
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57%
4 คุณมิน เธียรวร 34,500,000 2.07%
5 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 29,812,100 1.79%
6 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 29,287,400 1.76%
7 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 27,465,700 1.65%
8 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 25,159,500 1.51%
9 ธนชาต Prime Low Beta 22,480,100 1.35%
10 ธนชาต Low Beta 18,641,000 1.12%
  ผู้ถือหุ้นอื่น 420,136,159 25.25%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,663,725,149 100.00%