จุดเด่นในรอบปี

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2558 2559 2560 2561 2562
รายได้น้ำดิบ 2,898.67 2,696.43 2,452.05 2,393.82 2,844.70
รายได้น้ำประปา 1,160.24 1,392.87 1,422.75 1,438.40 1,503.16
รวมรายได้ 4,563.141 4,295.731 4,080.981 4,022.751 4,526.151
EBITDA 2,444.71 2,404.24 2,347.33 2,280.92 2,309.08
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,591.24 1,318.61 1,232.02 1,129.77 1,055.91
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,584.94 1,309.23 1,221.18 1,117.52 1,044.79
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) 2558 2559 2560 2561 2562
สินทรัพย์รวม 19,627.46 19,860.40 19,482.62 20,140.90 21,180.88
หนี้สินรวม 10,127.90 9,812.09 9,052.71 9,335.75 10,167.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,499.56 10,048.30 10,429.91 10,805.15 11,013.82
ส่วนของบริษัทใหญ่ 9,294.69 9,854.47 10,242.56 10,624.66 10,839.60
อัตราส่วนทางการเงิน 2558 2559 2560 2561 2562
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 5.59 5.92 6.16 6.39 6.52
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.95 0.79 0.73 0.67 0.63
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.47 0.47 0.47 0.47 0.472
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 30.55 30.96 30.55 28.33 23.59
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 17.83 13.67 12.15 10.71 9.74
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) 9.09 6.63 6.21 5.64 5.06
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) 1.09 1.00 0.88 0.88 0.94

หมายเหตุ

  1. ไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งเกิดจากการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่องข้อตกลงสัมปทานบริการ
  2. ปี 2562 จ่ายเงินปันผลรวม 0.47 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือนแรกเท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น และสำหรับ 6 เดือนหลังเท่ากับ 0.26 บาทต่อหุ้น