นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆตามที่บริษัทเห็นสมควร

ปี รอบผลประกอบการ XD วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date)
วันจ่ายเงินปันผล ชนิดเงินปันผล จำนวนเงินที่
จ่ายปันผล
(บาท/หุ้น)
2562 01 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 14 เม.ย. 63 15 เม.ย. 63 30 เม.ย. 63 เงินสด 0.26
01 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62 27 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 11 ก.ย. 62 เงินสด 0.21
2561 01 ก.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 30 เม.ย. 62 2 พ.ค. 62 17 พ.ค. 62 เงินสด 0.27
01 ม.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61 22 ส.ค. 61 23 ส.ค. 61 5 ก.ย. 61 เงินสด 0.20
2560 01 ก.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 30 เม.ย. 61 2 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 เงินสด 0.24
01 ม.ค. 60 - 30 มิ.ย. 60 12 ก.ย. 60 14 ก.ย. 60 26 ก.ย. 60 เงินสด 0.23
2559 01 ก.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 24 เม.ย. 60 26 เม.ย. 60 16 พ.ค. 60 เงินสด 0.27
01 ม.ค. 59 - 30 มิ.ย. 59 08 ก.ย. 59 12 ก.ย. 59 26 ก.ย. 59 เงินสด 0.20
2558 01 ก.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 29 เม.ย. 59 04 พ.ค. 59 23 พ.ค. 59 เงินสด 0.25
01 ม.ค. 58 - 30 มิ.ย. 58 02 ก.ย. 58 04 ก.ย. 58 17 ก.ย. 58 เงินสด 0.22
2557 01 ก.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 29 เม.ย. 58 06 พ.ค. 58 26 พ.ค. 58 เงินสด 0.24
01 ม.ค. 57 - 30 มิ.ย. 57 08 ก.ย. 57 10 ก.ย. 57 26 ก.ย. 57 เงินสด 0.21
2556 01 ก.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 28 เม.ย. 57 30 เม.ย. 57 21 พ.ค. 57 เงินสด 0.22
01 ม.ค. 56 - 30 มิ.ย. 56 12 ก.ย. 56 16 ก.ย. 56 27 ก.ย. 56 เงินสด 0.20
2555 01 ก.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 09 พ.ค. 56 13 พ.ค. 56 23 พ.ค. 56 เงินสด 0.24
01 ม.ค. 55 - 30 มิ.ย. 55 04 ก.ย. 55 06 ก.ย. 55 21 ก.ย. 55 เงินสด 0.20
2554 01 ก.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54 05 เม.ย. 55 11 เม.ย. 55 24 เม.ย. 55 เงินสด 0.30
01 ม.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 05 ก.ย. 54 07 ก.ย. 54 20 ก.ย. 54 เงินสด 0.12
2553 01 ก.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53 29 มี.ค. 54 31 มี.ค. 54 12 เม.ย. 54 เงินสด 0.25
01 ม.ค. 53 - 30 มิ.ย. 53 03 ก.ย. 53 07 ก.ย. 53 21 ก.ย. 53 เงินสด 0.13
2552 01 ก.ค. 52 - 31 ธ.ค. 52 24 มี.ค. 53 26 มี.ค. 53 05 เม.ย. 53 เงินสด 0.25
01 ม.ค. 52 - 30 มิ.ย. 52 04 ก.ย. 52 08 ก.ย. 52 23 ก.ย. 52 เงินสด 0.10
2551 01 ต.ค. 50 - 30 ก.ย. 51 06 ก.พ. 52 11 ก.พ. 52 20 ก.พ. 52 เงินสด 0.25
2550 01 ต.ค. 49 - 30 ก.ย. 50 06 ก.พ. 51 08 ก.พ. 51 22 ก.พ. 51 เงินสด 0.25
2549 01 ต.ค. 48 - 30 ก.ย. 49 08 ก.พ. 50 12 ก.พ. 50 26 ก.พ. 50 เงินสด 0.25
2548 01 เม.ย. 48 - 30 ก.ย. 48 09 ก.พ. 49 14 ก.พ. 49 27 ก.พ. 49 เงินสด 0.125
01 ต.ค. 47 - 31 มี.ค. 48 27 มิ.ย. 48 29 มิ.ย. 48 15 ก.ค. 48 เงินสด 0.125
2547 01 ต.ค. 46 - 30 ก.ย. 47 10 ก.พ. 48 14 ก.พ. 48 28 ก.พ. 48 เงินสด 0.25
2546 01 ต.ค. 45 - 30 ก.ย. 46 16 ก.พ. 47 18 ก.พ. 47 27 ก.พ. 47 เงินสด 0.20
2545 01 ต.ค. 44 - 30 ก.ย. 45 12 ก.พ. 46 14 ก.พ. 46 24 ก.พ. 46 เงินสด 0.18
2544 01 ต.ค. 43 - 30 ก.ย. 44 - 08 ม.ค. 45 25 ก.พ. 45 เงินสด 0.16
2543 01 ต.ค. 42 - 30 ก.ย. 43 - 05 ม.ค. 44 26 ก.พ. 44 เงินสด 0.14
2542 01 ต.ค. 41 - 30 ก.ย. 42 - 07 ม.ค. 43 28 ก.พ. 43 เงินสด 0.14
2541 01 ต.ค. 40 - 30 ก.ย. 41 - 04 ม.ค. 42 22 ก.พ. 42 เงินสด 0.14