โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

โดยสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติ 23.36% (เพดานการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ ไม่เกิน 30%) , ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,663.73 ล้านบาท
หมายเหตุ
  • กปภ.: การประปาส่วนภูมิภาค
  • กนอ.: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • MWC: The Manila Water Company, Inc. (บริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)
ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
1 การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20%
2 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED 311,443,190 18.72%
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57%
4 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38,781,583 2.33%
5 คุณมิน เธียรวร 34,000,000 2.04%
6 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 22,275,000 1.34%
7 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 18,801,800 1.13%
8 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 17,600,600 1.06%
9 ธนชาต Low Beta 14,816,800 0.89%
10 ธนชาต Prime Low Beta 14,418,300 0.87%
  ผู้ถือหุ้นอื่น 446,787,876 26.85%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,663,725,149 100.00%