โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

โดยสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติ 21.39% (เพดานการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ ไม่เกิน 30%) , ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,663.73 ล้านบาท
หมายเหตุ
  • กปภ.: การประปาส่วนภูมิภาค
  • กนอ.: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • MWC: MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED. (บริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)
ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
1 การประปาส่วนภูมิภาค  668,800,000 40.20%
2 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED  311,443,190 18.72%
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  76,000,000 4.57%
4 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  45,017,113 2.71%
5 คุณมิน เธียรวร  36,000,000 2.16%
6 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว  15,717,600 0.95%
7 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1  13,501,600 0.81%
8 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ  10,539,300 0.63%
9 คุณนิเวศน์ เหมวชิรวรากร  10,000,000 0.60%
10 มหาวิทยาลัยมหิดล  8,138,300 0.49%
  ผู้ถือหุ้นอื่น  466,613,179 28.05%
จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,663,725,149 100.00%