โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

โดยสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติ 22.29% (เพดานการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ ไม่เกิน 30%) ,ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,663.73 ล้านบาท
หมายเหตุ
  • กปภ.: การประปาส่วนภูมิภาค
  • กนอ.: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • MWC: MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED. (บริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)
ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
1 การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20%
2 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED 311,443,190 18.72%
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57%
4 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 61,828,735 3.72%
5 คุณมิน เธียรวร 47,500,000 2.86%
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 23,394,300 1.41%
7 คุณนิเวศน์ เหมวชิรวรากร 10,000,000 0.60%
8 NORTRUST NOMINEES LIMITED-WEST YORKSHIRE PENSION FUND 6,333,330 0.38%
9 คุณประสงค์ ลิ้มเจริญ 5,800,000 0.35%
10 คุณปิยะดา คุณทรงเกียรติ 5,394,830 0.32%
  ผู้ถือหุ้นอื่น 447,230,764 26.88%
  1,663,725,149 100.00%