โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

โดยสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติ 20.84% (เพดานการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ ไม่เกิน 30%) , ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,663.73 ล้านบาท
หมายเหตุ
  • กปภ.: การประปาส่วนภูมิภาค
  • กนอ.: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • MWC: MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED. (บริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)
ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
1 การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20%
2 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED 311,443,190 18.72%
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57%
4 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 56,901,616 3.42%
5 คุณมิน เธียรวร 37,900,000 2.28%
6 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 15,505,100 0.93%
7 คุณนิเวศน์ เหมวชิรวรากร 10,000,000 0.60%
8 คุณวิชิต รักสุจริต 8,590,000 0.52%
9 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 8,467,300 0.51%
10 มหาวิทยาลัยมหิดล 8,138,300 0.49%
  ผู้ถือหุ้นอื่น 461,979,643 27.77%
จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,663,725,149 100.00%