โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

โดยสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติ 21.97% (เพดานการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ ไม่เกิน 30%) , ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,663.73 ล้านบาท
หมายเหตุ
  • กปภ.: การประปาส่วนภูมิภาค
  • กนอ.: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • MWC: The Manila Water Company, Inc. (บริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)
ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
1 การประปาส่วนภูมิภาค  668,800,000 40.20%
2 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED  311,443,190 18.72%
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  76,000,000 4.57%
4 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  43,162,700 2.59%
5 คุณมิน เธียรวร  34,460,100 2.07%
6 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว  22,275,000 1.34%
7 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1  13,501,600 0.81%
8 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ  13,141,500 0.79%
9 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท  11,159,800 0.67%
10 ธนชาต Low Beta  10,537,200 0.63%
  ผู้ถือหุ้นอื่น  459,244,059 27.61%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,663,725,149 100.00%