การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 52) ดาวน์โหลด
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 52) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 (งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551) ดาวน์โหลด
2 ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
3 ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
4 ประวัติกรรมกรรมการอิสระที่ป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
5 สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
6 คำชี้แจงการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (ฉบับแก้ไข) ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ดาวน์โหลด