การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลในเบื้องต้นเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และแบบฟอร์มลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
3 รายงานประจำปี 2559
4 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ดาวน์โหลด
6 ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
7 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดูวิดีโอ