การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และแบบฟอร์มลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
3 รายงานประจำปี 2560
4 ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
5 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจา ปี 2560 ดาวน์โหลด
6 ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ดาวน์โหลด
7 ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดูวิดีโอ