การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code ดาวน์โหลด
2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
3 รายงานประจำปี 2562 โดยการดาวน์โหลดผ่าน QR Code
4 ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ดาวน์โหลด
5 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
6 ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
7 ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8 ใบตอบรับขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562
9 มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด
10 แบบสอบถามเพื่อการคัดกรอง โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด