การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
2 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
3 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
4 รายงานประจำปี 2563 โดยการดาวน์โหลดผ่าน QR Code
5 ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ดาวน์โหลด
6 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
7 ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
8 ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
9 ใบตอบรับขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด