ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
06 ต.ค. 2563
ประกาศวันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ. 2563
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
24 ก.ย. 2563
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
18 ก.ย. 2563
ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
10 ก.ย. 2563
อีสท์ วอเตอร์ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อัตราหุ้นละ 0.16 บาท
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
20 ส.ค. 2563
ประกาศวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ (วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
20 ส.ค. 2563
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
18 ส.ค. 2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัท
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 ส.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 ส.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 ส.ค. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
06 ส.ค. 2563
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทน และแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
04 ส.ค. 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
17 ก.ค. 2563
บริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์ แนะนำนักลงทุน ซื้อหุ้น EASTW ราคาพื้นฐานที่ 11.90 บาท
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
10 ก.ค. 2563
ประกาศวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
03 ก.ค. 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัท
อ่านเพิ่มเติม +