• “ผู้นำในการสร้างความมั่นคงของการจัดการ และพัฒนาทรัพยากรน้ำครบวงจรของประเทศด้วยสมาร์ทเทคโนโลยี”

    นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

9M/2563

(ล้านบาท)

9M/2564

(ล้านบาท)

รายได้น้ำดิบ รายได้น้ำประปา รวมรายได้ EBITDA
9M/2563 1852.72 1106.36 3086.90 1586.53
9M/2564 2277.61 1086.03 3498.02 1952.03
2563

(ล้านบาท)

2564

(ล้านบาท)

รายได้น้ำดิบ รายได้น้ำประปา รวมรายได้ EBITDA
2563 2473.57 1467.89 4130.13 2051.43
2564 2941.71 1430.06 4617.06 2488.58

* ไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน

รายงานปริมาณน้ำจำหน่าย