• "เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ"

    นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

1H/2563

(ล้านบาท)

1H/2564

(ล้านบาท)

รายได้น้ำดิบ รายได้น้ำประปา รวมรายได้ EBITDA
1H/2563 1297.40 735.44 2124.85 1128.10
1H/2564 1578.57 725.84 2401.27 1356.12
2562

(ล้านบาท)

2563

(ล้านบาท)

รายได้น้ำดิบ รายได้น้ำประปา รวมรายได้ EBITDA
2562 2844.70 1503.16 4526.15 2309.08
2563 2473.57 1467.89 4130.13 2051.43

* ไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน

รายงานปริมาณน้ำจำหน่าย