จุดเด่นในรอบปี

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2558 2559 2560 2561 2562 2563
รายได้น้ำดิบ 2,898.67 2,696.43 2,452.05 2,393.82 2,844.70 2,473.57
รายได้น้ำประปา 1,160.24 1,392.87 1,422.75 1,438.40 1,503.16 1,467.89
รวมรายได้ 4,563.141 4,295.731 4,080.981 4,022.751 4,526.151 4,130.131
EBITDA 2,444.71 2,404.24 2,347.33 2,280.92 2,309.08 2,051.43
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,591.24 1,318.61 1,232.02 1,129.77 1,055.91 776.43
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,584.94 1,309.23 1,221.18 1,117.52 1,044.79 764.15
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) 2558 2559 2560 2561 2562 2563
สินทรัพย์รวม 19,627.46 19,860.40 19,482.62 20,140.90 21,180.88 22,853.78
หนี้สินรวม 10,127.90 9,812.09 9,052.71 9,335.75 10,167.06 11,784.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,499.56 10,048.30 10,429.91 10,805.15 11,013.82 11,069.20
ส่วนของบริษัทใหญ่ 9,294.69 9,854.47 10,242.56 10,624.66 10,839.60 10,901.61
อัตราส่วนทางการเงิน 2558 2559 2560 2561 2562 2563
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 5.59 5.92 6.16 6.39 6.52 6.55
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.95 0.79 0.73 0.67 0.63 0.46
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.47 0.47 0.47 0.47 0.472 0.162
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 30.55 30.96 30.55 28.33 23.59 19.00
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 17.83 13.67 12.15 10.71 9.74 7.03
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) 9.09 6.63 6.21 5.64 5.06 3.47
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) 1.09 1.00 0.88 0.88 0.94 1.08

หมายเหตุ

  1. ไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งเกิดจากการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่องข้อตกลงสัมปทานบริการ
  2. ปี 2563 เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่ายตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท