ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 ส.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 ส.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 ส.ค. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
06 ส.ค. 2563
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทน และแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
04 ส.ค. 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
17 ก.ค. 2563
บริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์ แนะนำนักลงทุน ซื้อหุ้น EASTW ราคาพื้นฐานที่ 11.90 บาท
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
10 ก.ค. 2563
ประกาศวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
03 ก.ค. 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัท
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
30 มิ.ย. 2563
ทริสฯ คงอันดับเครดิตองค์กร-หุ้นกู้ EASTW ที่ "A+" แนวโน้ม "Stable"
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
25 มิ.ย. 2563
กำหนดการและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
28 พ.ค. 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
22 พ.ค. 2563
EASTW รอฮุบงานอีอีซีบริหารน้ำ 25 ปี รายได้ฟู
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
14 พ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
14 พ.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
อ่านเพิ่มเติม +
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
14 พ.ค. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม +