Chart

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Q2/2562

(ล้านบาท)

Q2/2563

(ล้านบาท)

รายได้น้ำดิบ รายได้น้ำประปา รวมรายได้ EBITDA
Q2/2562 734.08 385.30 1155.90 580.73
Q2/2563 586.67 361.95 984.95 476.26
2561

(ล้านบาท)

2562

(ล้านบาท)

รายได้น้ำดิบ รายได้น้ำประปา รวมรายได้ EBITDA
2561 2393.82 1438.40 4022.75 2280.92
2562 2844.70 1503.16 4526.15 2309.08

* ไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน

รายงานปริมาณน้ำจำหน่าย