การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 53) ดาวน์โหลด
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 53) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
2 ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
3 ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
4 ประวัติกรรมกรรมการอิสระที่ป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
5 สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
6 คำชี้แจงการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ดาวน์โหลด