การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
2 รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
3 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
4 ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ดาวน์โหลด
5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
6 นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
8 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม) ดาวน์โหลด
9 ขึ้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
10 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดูวิดีโอ