การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลในเบื้องต้นเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
2 รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
3 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
4 ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ดาวน์โหลด
6 นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
8 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม) ดาวน์โหลด
9 ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
10 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดูวิดีโอ
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
2 สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดาวน์โหลด
3 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA Report) ดาวน์โหลด
4 สารสนเทศเกี่ยวกับการนำบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
5 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
6 นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
8 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม) ดาวน์โหลด
9 ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
10 แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
วิดีโอการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดูวิดีโอ