การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code ดาวน์โหลด
2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
3 รายงานประจำปี 2561
4 ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PwC) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
5 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
6 ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
7 ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8 ใบตอบรับขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561
9 ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัท (Site Visit) ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด